Thứ Ba, ngày 01 tháng 1 năm 2013

Định khoản kế toán bán hàng!

Câu 1: Nhận được giấy báo có của Ngân hàng về số tiền cơ sở đại lý thanh toán cho số hàng gửi đại lý bán kỳ trước (đã khấu trừ hoa hồng đại lý), biết giá bán chưa thuế 264.000, giá xuất kho 220.000, hoa hồng đại lý 4%, thuế GTGT của hàng bán và hoa hồng đại lý 10%.

Câu 2: Xuất kho gửi bán một lô hàng giá xuất kho 180.000, giá bán chưa thuế 207000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt giá chưa thuế 700, thuế GTGT 10%..

Câu 3: Nhận số hàng nông sản mua đi đường kỳ trước theo hoá đơn GTGT giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT 10%, khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng theo giá chưa thuế 500 xác định nguyên nhân do hao hụt định mức, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền tạm ứng giá chưa thuế 1000, thuế GTGT 10%

Câu 4: Mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT giá chưa thuế 300.000, thuế GTGT 10%, tiền hàng đã thanh toán bằng TGNH (đã báo nợ), số hàng mua đã xử lý như sau:
- Bán giao tay ba 2/3 theo hoá đơn GTGT giá chưa thuế 240.000, thuế GTGT 10%, KH đã ttoán bằng séc, DN đã nộp séc vào ngân hàng nhưng chưa có báo có.
- Số còn lại chuyển về nhập kho khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế GTGT là 5000 xác định do bên bán gửi thiếu, chi phí vận chuyển 500 chi bằng tiền mặt.

Câu 5: Nhận được chứng từ ngân hàng:
- Báo có số tiền của số hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2)
- Báo nợ số tiền vay ngắn hạn 295.500 ttoán nợ mua hàng kỳ trước, chiết khấu thanh toán được hưởng 1,5%.

Câu 6: Nhận được giấy báo của người mua cho biết đã nhận được hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2), khi kiểm nhận phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế 5.750, xác định do bên bán xuất thiếu, DN đã xác định nguyên nhân do thủ kho xuất thiếu và chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.

huong dan

Câu 1: 
+ Nợ TK 131:290.400/ Có TK 511: 264.000/ Có TK 333:26.400
+ Nợ TK 632: 220.000/Có TK 157: 220.000
+ Nợ TK 635: 290.400x4%=11.616/ Có TK 131:11.616
+ Nợ TK 112: 278.784/ Có TK 131: 278.784
Câu 2:
+ Nợ TK 155: 180.000/ Có TK 157: 180.000
+ Nợ TK 641: 700/ Nợ TK 133: 70/ Có TK 111: 770
câu 2:
N 157 180.000
C 155 180.000

N 641 700
N 133 70
C 111 770
Câu 3:
N 1561 149.500
N 133 15.000
C 151 164.500
Hao hụt trong định mức
N 1562 500
C 151 500
Chi phí vận chuyển
N 1562 1000
N 133 100
C 141 1100
Câu 3:
+ Nợ TK 156: 100.000/ Nợ TK 632: 50.000/ Có Tk 151: 150.000
+ Nợ TK 156: 1000/ Nợ TK 133: 100/ Có Tk 141: 1100
câu 4:
N 632 200.000
N 133 20.000
C 112 220.000

N 113 264.000
C 511 240.000
C 3331 24.000
phát hiện thiếu
N 1561 95.000
N 133 10.000
N 1388 5.000
C 112 110.000
chi phí vận chuyển
N 1562 500
C 111 500
5/
a1/Nợ TK 632:180 000
Có TK 157:180 000

a2/Nợ TK 131(chi tiết đại lý): 227 700
Có TK 511: 207 000
Có TK 333(1):20 700 
a3/Nợ TK 112(1): 227 700
Có Tk 131(chi tiết): 227 700

b/ Nợ TK 331( chi tiết nhà cung cấp): 295 500 + 295 500* 1.5%
Có TK 311: 295 500
Có TK 515: 295 500 * 1.5%
Câu 6:
a. N632: 180-A
N1561: (5.750/207.000)*180.000 = A
C157: 180.000

Dạng bài này không thực tế mà yêu cầu người làm tính toán theo tư duy logic.

b. N131: 110 % B
C511: 207.000 - 5.750 = B
C33311: 10% B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét