Tuesday, 1 January 2013

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


Bài  2.1:
 1. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
I.  Số dư đầu tháng 2N:
-         ­TK 111 : 300.000
-         TK 112 : 240.000
-         TK 008 : 900.000
-         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
II.      Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1.       Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000
2.       Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000
3.       Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000
4.       Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000
5.       Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000
6.       Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500
7.       Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.
8.       Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.
9.       Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000
10.    Ngày 20/2  Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
11.    Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt
12.    Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000
13.    Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 200.000
14.    Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000
 1. Yêu cầu:
1.       Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.
2.       Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.


Bài 2.2
A.      Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư hợp lý.
 1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt  cho quý I/N số tiền 80.000
 2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000
 3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000
 4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số tiền 16.500
 5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000
 6. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000
 7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000
 8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động thường xuyên
 9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi hoạt động thường xuyên là 10.850
 10. Ngày 25/3, PC 156, chi hoạt động nghiệp vụ và chuyên môn được ghi chi thường xuyên: 9.800
 11. Ngày 25/3 nhận cấp phát bằng lệnh chi tiền để chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đề) số tiền 12.000 đơn vị nhận được giấy báo có của kho bạc nhà nước.
 12. Ngày 27/3 PC 132, rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt: 12.000
 13. Ngày 27/ PC 157 chi cho hội thảo chuyên đề 12.000
B.      Yêu cầu:
 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản kế toán biết tiền mặt tồn quỹ đầu tháng 3 là 50.000
 3. Bài 2.3
  1. Tại ĐV HCSN H tháng 10/N có các tài liệu sau (Đvt :1000đ)
  I. Số dư đầu tháng 10/N .
  -         TK 111 : 3.500.000
  -         TK 112 (NH)         : 1.500.000
  -         TK 112 (KB)         :    250.000
  -         TK 511 :    770.000
  -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
  II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau:
  1.       Ngày 1/10 PT 101 Tạm ứng kinh phí nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xuyên 100.000
  2.       Ngày 3/10 PC 321 Chi tiền mặt mua vật liệu nhập kho 25.000.
  3.       Ngày 4/10 GBN 0031 Chi trả lương lao động hợp đồng bằng tiền gửi: 50.000
  4.       Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ khách hàng A bằng TGNH 750.000.
  5.                Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp kinh phí cho ĐV cấp dưới bằng TGKB 120.000, bằng tiền mặt 80.000.
  6.       Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000.
  7.       Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền thanh lý tài sản cố định khách hàng trả là 72.000.
  8.       Ngày 15/10 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho NSNN 800.000
  9.       Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt cho Ngân sách Nhà nước số thu, lệ phí phải nộp 800.000
  10.    Ngày 23/10 GBC235  Nhận lệnh chi tiền  bằng TGKB 720.000 cho hoạt động thường xuyên.
  11.    Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng bằng tiền mặt cho viên chức A 5.000 đi công tác.
  12.    Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 của tổ chức M bằng TGKB, ĐV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi.
  13.    Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để  chi theo chi theo lệnh chi  720.000.
  14.    Ngày 28/10 ĐV thanh toán tạm ứng kinh phí với kho bạc ngày 1, số kinh phí tạm ứng ĐV ghi tăng nguồn kinh phí thường xuyên
  15.    Ngày 29/10 PC 325 Chi theo lệnh chi gồm các khoản trong dự toán bằng tiền mặt 720.000.
  16.    Ngày 30/10 ĐV có chứng từ ghi thu ghi chi về nghiệp vụ nhận viện trợ ngày 26.
  1. Yêu cầu:
  1.       Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ.
  2.       Mở và ghi vào sổ kế toán :Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111,112 trong hình thức NKC
  Bài 2.4:
  A.      Tài liệu tại ĐV HCSN X tháng 8/N có các tài liệu sau: (đvt :1000đ).
  I. Số dư đầu tháng 8:
  -         TK 111: 530.000
  -         TK 112: 700.000
  -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
  II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
  1.       Ngày 2/8 Rút DTKP về tài khoản TGKB thuộc kinh phí dự án: 280.000, kinh phí hoạt động thường xuyên: 920.000
  2.       Ngày 3/8 Rút TGKB về quỹ tiền mặt thuộc KPHĐTX  là 920.000, KPDA 280.000
  3.       Ngày 4/8 Chi tiền mặt trả lương viên chức 640.000, trả học bổng sinh viên 120.000
  4.       Ngày 6/8 Thu đào tạo theo hợp đồng bằng tiền mặt 1.000.000
  5.       Ngày 8/8 Nộp tài khoản TGKB  số tiền mặt thu thu được 1.100.000
  6.       Ngày 11/8 Thu học phí các hệ đào tạo bằng tiền mặt 1.240.000
  7.       Ngày 14/8 Nộp tiền mặt vào kho bạc 1.240.000
  8.       Ngày 17/8 Chi tiền mặt tạm ứng cho viên chức 15.200
  9.       Ngày 17/8 Chi tiền mặt mua vật liệu văn phòng đã nhập kho theo giá mua 68.800,
  10.   Ngày 18/8 Chi phí hội  họp định kỳ tháng ghi chi thường xuyên bằng tiền mặt 6.000
  11.   Ngày 20/8 trả nhà cung cấp M 50.000 bằng tiền gửi kho bạc.
  12.   Ngày 24/8 Thanh toán số thực chi hoạt động thường xuyên từ tiền tạm ứng 11.200, số còn lại nộp hoàn quỹ tiền mặt 4.000.
  13.   Ngày 25/8 Thanh toán tạm ứng đề tài nghiên cứu khoa học ghi chi dự án 120.000.
  14.   Ngày 27/8 Thu dịch vụ hỗ trợ đào tạo bằng tiền mặt 1.844.000
  15.   Ngày 29/8 Chi phí tiền mặt cho hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo là 1.044.000.
  16.   Ngày 30/8 Nộp tài khoản TGKB số tiền mặt là 800.000
  B.Yêu cầu:
  1.       Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
  2.        Mở và ghi vào sổ kế toán các hình thức “chứng từ - ghi sổ”các nghiệp vụ kinh tế trên.
  Bài 3.1:
  1. Tài liệu cho: Đơn vị HCSN M trong năm N như sau: (đvt:1000đ):
  I.                    Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
  -         TK 1211:               100.000 (1000 cổ phiếu công ty A)
  -         TK 1218:                350.000
  -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
  II.                  Các nghiệp vụ phát sinh  như sau:
  1. Ngày 5/4 mua trái phiếu công ty M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50.000, lãi được thanh toán ngay khi mua. Các chi phí liên quan 600 tất cả đã trả bằng tiền mặt
  2. Ngày 7/4 bán 500 cổ phiếu công ty A giá bán 120/CP thu bằng tiền gửi
  3. Ngày 15/4 Mua 150 cổ phiếu công ty D, giá mua 500/CP, đã thanh toán bằng tiền gửi, hoa hồng phải trả là 2%, đã trả bằng tiền mặt.
  4. Ngày 20/4 Ngân hàng báo có (vốn góp ngắn hạn với công ty A): công ty A thanh toán số tiền mà đơn vị  góp vốn bằng tiền gửi số tiền: 30.000 và thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn là 2.000
  5. Ngày 29/4 Ngân hàng gửi giấy báo Có về  khoản lãi tiền gửi ngân hàng 2.000.
  6. Ngày 10/5 mua kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá 50.000, lãi suất 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi thanh toán định kỳ.
  7. Ngày 1/6 Góp vốn ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000.
  8. Ngày 3/10 Mua trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 45.000, lãi suất 12% được thanh toán vào ngày đáo hạn
  1. Yêu cầu:
  1.       Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản
  2.       Các chứng khoán ngắn hạn của công ty trong quý khi đáo hạn  hạch toán như thế nào?
  Bài 3.2:
  1. Tài liệu cho tình hình đầu tư tài chính tại đơn vị HCSN Y trong quí III/N như sau: (đvt:1000đ), các tài khoản có số dư hợp lý
  1. Ngày 4/7 Đơn vị góp vốn liên doanh dài hạn bằng một TSCĐ hữu hình (có nguyên giá 300.000, giá trị khấu hao luỹ kế 50.000) với công ty A. Theo đánh giá của hội đồng liên doanh thì tài sản này trị giá: 270.000
  2. Ngày 21/7  Đơn vị nhận lại vốn góp liên doanh (góp vốn với công ty X) bằng TSCĐ hữu hình theo nguyên giá được thoả thuận: 170.000 và tiền lãi liên doanh đơn vị nhận bằng tiền gửi ngân hàng 23.000
  3. Ngày 22/8 Nhận được thông báo của bên liên doanh A về số thu nhập được chia cho đơn vị là 20.000
  4. Ngày  30/8 tập hợp phiếu xuất vật tư để góp vốn liên doanh với đơn vị A trị giá 30.000, giá đánh giá của hội đồng liên doanh là 23.500
  5. Ngày 5/9 mua tín phiếu kho bạc bằng tiền mặt, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10%/năm, mệnh giá 100.000, lãi được thanh toán ngay sau khi mua.
  6. Ngày 20/9 mua trái phiếu công trình trị giá 250.000 kỳ hạn 10 năm lãi suất 12%/năm, lãi thanh toán vào ngày đáo hạn.
  1. Yêu cầu:
  1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.
  2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ đã cho trên sổ của hình thức “Nhật ký chung”.
  3. Nghiệp vụ 5 và 6 các năm sau phản ánh như thế nào?
  4. Bài 4.1:
   1. Có số liệu về SP, HH tháng 6/N tại một đơn vị SNCT X như sau (đvt: 1.000đ).
   1. Số dư đầu tháng của các tài khoản
   -         TK 1551 A: 120.000 (số lượng 300 cái x 400/cái)
   -         TK 1552 C: 35.000 (số lượng 350 cái x 100/cái)
   -         Các tài khoản có só dư hợp lý
   1. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh:
   1. Ngày 5/6 bộ phận sản xuất bàn giao 1.000 sản phẩm A  trị giá 450.000
   2. Ngày 8/6 nhập kho hàng hoá C mua bằng tiền mặt
   -         Số lượng: 300, thành tiền 39.600, trong đó thuế GTGT 10%.
   1. Ngày 10/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Y
   -         Sản phẩm A: 350 cái giá bán đơn vị cả thuế GTGT 10% là 550
   -         Hàng hoá C: 450 cái, tổng giá bán 74.250, trong đó thuế 6.750
   1. Ngày 15/6 sản xuất nhập kho sản phẩm A đợt 2: 1.200 đơn vị, giá thành đơn vị sản phẩm 420
   2. Ngày 18/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Z.
   -         Hàng hoá C: 180 cái, giá bán đơn vị chưa có thuế GTGT 10% là 170.
   -         Sản phẩm A: 1.400 cái, tổng giá bán có thuế GTGT 10% cho 1.400 sản phẩm A là: 770.000
   1. Ngày 20/6 rút tiền giửi kho bạc mua hàng hoá C về nhập kho với số lượng 250, tổng giá thanh toán 30.250, trong đó thuế GTGT 10%
   1. Yêu cầu:
   1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
   2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản
   Biểt rằng đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.

   Bài 4.2

   A. Tại ĐV HCSN Y trong tháng 12/ N có tình hình tồn kho và nhập xuất vật liệu X như sau: (đvt: 1.000đ)
   I.        Vật liệu X tồn kho đầu tháng 12 :
   ­        152X:  18.000.(2.000kg x 9/kg)
   ­        Các tài khoản khác có số dư hợp lý
   II.      Tháng 12/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau đây:
   1.       Ngày 3/12 Nhập kho vật liệu X chưa thanh toán 1.500kg, giá mua chưa có thuế GTGT 9/kg, thuế suất GTGT 5%, vật liệu mua cho hoạt động thường xuyên.
   2.       Ngày  4/12 Nhập kho vật liệu X do cấp trên cấp kinh phí số lượng 2.000kg, giá nhập kho 9/kg, chi phí vận chuyển ĐV đã trả bằng tiền mặt 5.000
   3.       Ngày 8/12  Xuất vật liệu X cho hoạt động thường xuyên 2.200kg.
   4.       Ngày 10/12 Mua vật liệu X nhập kho dùng cho hoạt động thường xuyên 1.600kg, giá mua chưa có thuế GTGT 9,1/kg thuế suất GTGT 5%, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng.
   5.       Ngày 13/12 Xuất vật liệu X cho hoạt động thường xuyên 1.100kg.
   6.       Ngày 15/12 Rút DTKP hoạt động thường xuyên chuyển trả nợ người bán vật liệu X ngày 3.
   7.       Ngày 18/12 Rút DTKP hoạt động thường xuyên mua vật liệu  X 2.500kg, đơn giá chưa có thuế GTGT là 9,2/ kg, thuế suất GTGT 5%.
   8.       Ngày 20/12 Xuất vật liệu cho hoạt động thường xuyên là 2.400kg.
   B Yêu cầu:
   1.       Tính giá trị vật liệu X xuất kho trên bảng kê tính giá theo phương pháp nhập trước – xuất trước và phương pháp bình quân cuối kỳ.
   2.       Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức sổ “chứng từ – ghi sổ” trên cơ sở phương pháp tính giá nhập trước – xuất trước. Biết số vật liệu X mua, sử dụng, tồn kho thuộc kinh phí năm tài chính N .
   Bài 4.3:
   A.      Tại ĐV HCSN M trong tháng 6 có tình hình như sau:(đvt: 1.000đ)
   I.              Số dư của TK 152 đầu tháng 6 gồm:
   -         152A : 10.000 (5.000kg x 2)
   -         152 B: 7.500 (      5.000kg x1,5)
   -         152 C: 5.000 (      500l x 10 )
   -         Các tài koản khác có số dư hợp lý
   II.            Trong tháng 6 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
   1.       Ngày 2/6 Rút dự toán KPHĐTX vị mua 5.000kg vật liệu A  giá 2, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 0,1/kg đã trả bằng tiền gửi ngân hàng
   2.       Ngày 4/6 ĐV mua 500 l Nhiên liệu C, giá đã bao gồm thuế 10% là 11, chiết khấu thương mại ĐV được hưởng 0.5/l, đã trả bằng tiền mặt
   3.       Ngày 5/6 ĐV chi tạm ứng 13.000 cho ông A để mua nguyên liệu B
   4.       Ngày 7/6 ĐV xuất 7.000kg nguyên liệu chính A, trong đó dùng cho HĐTX là 5.000, dự án 1.000, đơn đặt hàng của nhà nước 1.000
   5.       Ngày 10/6 Nhân viên A thanh toán tạm ứng số tiền mua nguyên liệu B, đã nhập kho 8.000 kg giá chưa thuế 1,4 thuế GTGT 10% số tiền còn thừa nhập quỹ tiền mặt.
   6.       Ngày 11/6 ĐV xuất nhiên liệu C cho HĐTX 600l, dự án 200l.
   7.       Ngày 12/6 Xuất vật liệu B cho HĐTX 10.000kg
   8.       Ngày 13/6 Nhập khẩu 5.000kg vật liệu M để sản xuất sản phẩm N. Giá nhập khẩu 4, thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp
   9.       Ngày 15/6 Xuất 2.000 kg VLA, 2000 kg VLB cấp cho ĐV cấp dưới Y
   10.    Ngày 20/6 Xuất 4.000kg vật liệu M để sản xuất  sản phẩm N.
   11.    Này 30/6 Kiểm kê phát hiện thừa 20kg vật liệu A trị giá 50
   B.      Yêu cầu:
   1.       Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
   2.       Mở và ghi vào sổ chi tiết và sổ cái TK 152
   Biết rằng ĐV thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập sau xuất trước.
   Bài 4.4
   1. Tại ĐV HCSN Y trong tháng 12/N có tài liệu sau (đvt: 1.000đ)
   I.                    Số liệu đầu tháng của 152, 153, 155 như sau:
   -         152 D     12.000 (2.000 kg x 6 )
   -         153 M    10.000 (100 cái x 100)
   -         1552 A   400.000 (40.000 chiếc x 10)
   -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
   II.                  Trong quý có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.
   1.       Ngày 4/12 Nhập kho 3.000 kg nguyên liệu D giá mua chưa thuế 6,5 thuế 10%, tiền hàng chưa thanh toán
   2.       Ngày 5/12 Mua 30.000 chiếc hàng hoá A giá mua chưa thuế 10, thuế 10%, đã trả bằng tiền gửi NH
   3.       Ngày 6/12 Xuất nguyên liệu D cho hoạt dộng thường xuyên 3.000kg
   4.       Ngày 10/12 bán 50.000 hàng hoá A, giá bán 15, thuế GTGT đầu ra 10%, người mua trả một nửa bằng TGNH, còn lại 6 tháng sau thanh toán
   5.       Ngày 11/12 Nhận góp vốn liên doanh của công ty MM 500kg dụng cụ N trị giá 45.000
   6.       Ngày 15/12 rút dự toán dự án mua 200 công cụ dụng cụ M phục vụ cho dự án X, giá mua bao gồm thuế GTGT 110, thuế 10%, công cụ dụng cụ đã nhập kho đủ
   7.       Ngày 16/12 rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả người bán nguyên liệu D
   8.       Ngày 18/12 xuất 300 công cụ dụng cụ M cho dự án X.
   9.       Ngày 20/12 bán hết hàng hoá A còn lại trong kho cho công ty N, giá bán 14, thuế 10%, 3 tháng sau công ty N trả tiền.
   10.    Ngày 31/12 kiểm kê kho nguyên liệu D còn 2.000kg dùng cho hoạt động thường xuyên, trong đó 1.500kg còn sử dụng được, 500kg bị hư hỏng ĐV quyết định thanh lý.
   B. Yêu cầu:
   1.  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
   2. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức NKC,  biết ĐV tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, giá xuất kho theo phương pháp FIFO.
   3. Nguyên liệu D còn tồn kho đến đầu năm N+1 xử lý như thế nào?
   Bài 5.1:
   A.      Tại một đơn vị HCSN có tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ như sau:
   I.                    Số dư đầu tháng 12/N của một số tài khoản (đvt: 1.000đ)
   -         TK 211: 24.792.000
   -         TK 466: 20.300.000
   -         TK 214:   4.492.000
   -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
   II.      Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh.
   1. Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên 1 TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xuyên trị giá 25.000, chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 700 tính vào chi phí hoạt động thường xuyên
   2. Đơn vị mua 1 TSCĐ hữu hình qua lắp đặt, giá mua TSCĐ được lắp đặt chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án.
   3. ngày 20/12 đơn vị tiến hành thanh lý 1 TSCĐ sử dụng trong lĩnh vực HCSN, nguyên giá 37.680, giá trị hao mòn luỹ kế 37.400, thu thanh lý bằng tiền mặt  450, chi thanh lý bằng tiền mặt 250, phần chênh lệch thu lớn hơn chi được phép bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
   4. Tính hao mòn tài sản cố định trong năm  là 210.000
           Yêu cầu:
                   Định khoản phản ánh lên sơ đồ tài khoản.
   Bài 5.2:
   A.      Tại một ĐV HCSN có tình hình tăng, giảm TSCĐ, trong tháng 12/N như sau (đvt: 1.000đ):
           I.            Số dư đầu tháng 12/N của một số tài khoản
   -         TK 211:     750.500
   -         TK 214:   370.500
   -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
         II.            Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh:
   1.       Ngày 1/12 Rút dự toán kinh phí dự án mua 1 TSCĐ hữu hình, nguyên giá chưa có thuế 150.000, thuế GTGT đầu vào 5%, chi phí liên quan trước khi đưa tài sản vào sử dụng ĐV đã trả bằng tiền gửi 1.200
   2.       Ngày 5/12 ĐV tiến hành nhượng bán 1 thiết bị A cho công ty M với giá15.000 đã thu bằng tiền gửi, nguyên giá TS 75.000, giá trị hao mòn lũy kế 65.000, chi nhượng bán bằng tiền mặt 4.000 phần chênh lệch Thu lớn hơn chi được phép bổ sung quỹ phát triển sự nghiệp.
   3.       Ngày 7/12 ĐV tiếp nhận của ĐV cấp trên một TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xuyên trị giá 25.000, chi phí vận chuyển ĐV đã trả bằng tiền mặt 700.
   4.       Ngày 20/12 Nhà thầu A bàn giao khối lượng XDCB trị giá 54.000. Tài sản đã lắp đặt hoàn thành bàn giao cho hoạt động sự nghiệp, TS này được hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
   5.       Ngày 23/12 điều chuyển một TSCĐ cho cấp dưới, nguyên giá 20.000, giá trị hao mòn luỹ kế 12.000.
   6.       Ngày 27/12 Thanh lý 1 thiết bị N cho ông A thu bằng tiền gửi với giá 7.000, nguyên giá 90.000 giá trị hao mòn luỹ kế 87.000, chi thanh lý 2.500, giá trị phế liệu thu hồi nhập kho 500.
   7.       Ngày 31/12 Giá trị hao mòn trong năm N là 90.000, trong đó hoạt động sự nghiệp 63.000,  chương trình dự án: 27.000.
   B.      Yêu cầu:
   1.       Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản có liên quan.
   2.       Nghiệp vụ 2, 6 TSCĐ nhượng bán thanh lý thuộc NVKD thì hạch toán như thế nào.
   3.       Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ.


   Bài 5.3 :
   A.      Tài liệu cho tình hình đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ tại ĐV HCSN S  trong năm N như  sau (đvt: 1000đ, các tài khoản có số dư hợplý) .
   I.                  Thực hiện kế hoạch đầu tư xây lắp một nhà văn phòng theo phương thức giao thầu, kinh phí XDCB gồm: 70% kinh phí XDCB, 30% huy động quỹ cơ quan. Giá trị công trình giao thầu 3.600.000.
   1. Rút DTKP XDCB về tài khoản TGKB là 2.520.000
   2. Tạm ứng cho nhà thầu theo tiến độ thi công số kinh phí XDCB bằng TGKB 1.764.000.
   3. Cuối năm N  Công trình được nghiệm thu theo giá thầu 3.600.000, sau  khi giữ lại 5% giá trị công trình ĐV trả nốt nhà thầu qua tài khoản TGKB.
   4. Tỷ lệ hao mòn năm 5%.
   II.       Trong năm N đã mua thiết bị thuộc kinh  phí XDCB trong dự toán dùng cho hoạt động sự nghiệp.
   1. Rút DTKP XDCB về tài khoản TGKB là 960.000
   2. Mua vật tư thiết bị lắp đặt tạm nhập kho chờ lắp đặt là 936.600, tiền mua đã thanh toán bằng ủy nhiệm chi qua kho bạc Nhà nước.
   3. Xuất vật tư thiết bị để lắp đặt 936.600
   4. Chi phí lắp đặt tính vào giá trị tài sản là 23.400, đã chi bằng tiền mặt.
   5. Thiết bị đã hoàn thành bàn giao cho ĐV sử dụng theo giá 960.000, tỷ lệ hao mòn năm 20%.
   III.   Thực hiện sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ năm N .
   1. Sửa chữa lớn thuê ngoài đã nhận bàn giao, chi phí sửa chữa lớn ghi chi phí hoạt động thường xuyên là 60.000 ghi dự án 45.000, chi kinh doanh 30.000. ĐV đã rút DTKP thanh toán tiền sửa chữa lớn 135.000 cho bên nhận thầu sửa chữa.
   2. Chi phí sửa chữa thường xuyên thiết bị văn phòng được ghi chi thường xuyên gồm:
   -          Vật tư cho sửa chữa 7.500.
   -          Tiền công sửa chữa chi bằng tiền mặt 4.500.
   B.      Yêu cầu:
   1.       Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
   2.       Mở và ghi sổ các nghiệp vụ đã cho trên sổ của hình thức “chứng từ  - ghi sổ” .
   3.       Giả sử  chi phí sửa chữa lớn tài sản cho HĐTX trong năm N theo phương thức tự làm là 60.000 nhưng chưa hoàn thành, đến năm sau khối lượng sửa chữa lớn tài sản cho HĐTX hoàn thành trị giá 100.000 thì hạch toán như thế nào?
   Bài 5.4:
   A.      Tại đơn vị HCSN E trong năm N có tình hình như sau (đvt: 1000đ, các tài khoản có số dư hợp lý):
           I.      Đầu tư xây lắp 1 nhà xưởng từ nguồn vốn kinh doanh để sản xuất sản phẩm các chi phí phát sinh như sau:
   1. Giá mua thiết bị lắp đặt 220.000 trong đó thuế 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
   2. Tiền lương cho nhân viên xây lắp 50.000
   3. Các khoản trích theo lương:              9.500
   4. Các chi phí khác đã trả bằng tiền gửi: 25.000
   5. Công trình đã hoàn thành bàn giao sử dụng, biết công trình được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.
   6. Tỷ lệ hao mòn 10%/năm.
         II.      Nhập khẩu thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm từ quỹ đầu tư phát triển:
   1. Nhập khẩu thiết bị Y trị giá 400.000, thuế nhập khẩu 5%, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng trước khi đưa vào sử dụng phải qua lắp đặt chạy thử.
   2. Chi phí lắp đặt chạy thử trả bằng tiền mặt 5.000
   3. Dịch vụ cho lắp đặt chạy thử 1.000 thuế 10% chưa trả tiền
   4. Thiết bị hoàn thành bàn giao cho bộ phận sử dụng
   5. Tỷ lệ hao mòn năm là 20%.
      III.      Sửa chữa lớn một tài sản cố định dùng cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh trong năm:
   1.       Mua chịu vật tư thiết  bị cho cải tạo nâng cấp TSCĐ giao trực tiếp cho bộ phận sửa chữa 50.000, thuế 5%, chưa trả tiền cho nhà cung cấp
   2.       Chi dịch vụ sửa chữa 20.000, thuế 10%
   3.       Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng
   4.       Công trình đã hoàn thành bàn giao cho bộ phận sử dụng, chi phí sửa chữa được phân bổ trong 5 kỳ băt đầu từ kỳ này
   B.      Yêu cầu:
   1. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.
   2. Mở và ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ
   3. Bài 5.5 :
    A.Tài liệu tại đơn vị HCSN G trong năm tài chính N về việc thực hiện, hoàn thành công trình đầu tư, cải tạo, sửa chữa lớn TSCĐ (đvt: 1000đ, các tài khoản có số dư hợplý):
    I.                    Cải tạo nâng cấp sửa chữa TSCĐ thuộc dự toán HĐTX, phương thức tự làm:
    1. Rút dự kinh phí cho sửa chữa nâng cấp về quỹ tiền mặt 580.000
    2. Mua vật tư thiết bị cho cải tạo, nâng cấp giao trực tiếp cho bộ phận sửa chữa 440.000 còn nợ người bán.
    3. Chi dịch vụ mua chịu cho sửa chữa 20.000
    4. Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 460.000
    5. Chi tiền công sửa chữa 120.000
    6. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho sử dụng, ghi tăng nguyên giá:
    -         Nguyên giá cũ trước khi cải tạo nâng cấp 240.000, thời gian sử dụng 10 năm (Tỷ lệ 10%).
    -         Hao mòn đã tính trong 6 năm 144.000
    -         Số năm mới sử dụng xác định 8 năm
    II.                  Đầu tư xây dựng cơ bản mới :
    1.       Rút DTKP hoạt động mua thiết bị lắp đặt  theo phương thức tự làm
    -         Giá mua thiết bị giao lắp đặt 880.000
    -         Chi phí lắp đặt gồm:
    §         Lương và các khoản chi nhân công khác: 500
    §         Quỹ trích phải nộp (17%): 85
    §         Chi tiền mặt cho lắp đặt chạy thử: 415
    -         Công trình bàn giao cho sử dụng, tỷ lệ hao mòn là 10%.
    2. Hoàn thành và nhận bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê thầu bằng nguồn kinh phí XDCB cấp phát theo dự toán:
    -         Giá trị quyết toán nhận bàn giao ghi nguyên giá là 518.000 (Đã tạm ứng trước 300.000 bằng DTKP rút).
    -         Rút DTKP XDCB trả nốt cho nhà thầu sau khi trừ số tạm ứng trước cho nhà thầu là 300.000 và 5% giá trị công trình giữ lại để bảo hành công trình.
    -         Công trình bàn giao sử dụng cho hoạt động thường xuyên , tỷ lệ hao mòn năm là 5%.
    1. Yêu cầu:
    1. Định khoản và vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.
    2. Mở sổ và ghi theo hình thức Nhật ký chung.
    3. Nếu tài sản được cải tạo nâng cấp thuộc hoạt động kinh doanh, nguồn vốn cải tạo là vốn XDCB thì hạch toán thế nào?
    Bài 5.6 : Tại liệu tại một đơn vị HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài khoản có số dư hợp lý
                        I.      Số dư ngày 1/1/N
    Loại TSCĐ
    Nguyên giá
    Tỷ lệ hao mòn năm
    Giá trị hao mòn lũy kế
    Nhà làm việc
    3.600.000
    8
    576.000
    Nhà ở
    1.560.000
    5
    153.000
    Phương tiện vận tải
    8.400.000
    15
    1.260.000
    Thiết bị máy móc
    354.000
    20
    141.600
    Đồ dùng quản lý
    54.000
    10
    10.200
    Tổng cộng
    13.968.000

    2.140.800

                      II.      Các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ trong năm :
    1.       Ngày 5/3 Tiếp nhận một thiết bị thuộc dự án cấp, đã bàn giao cho trung tâm 900.000, tỷ lệ hao mòn 20%/năm.
    2.       Ngày 3/4 Rút DTKP hoạt động thường xuyên mua máy văn phòng 1.200.000, chi phí tiếp nhận TSCĐ bằng tiền mặt 900, tỷ lệ hao mòn 20%/năm.
    3.                Ngày 14/7 Mua TSCĐ thuộc đồ dùng quản lý bàn giao cho các bộ phận sử dụng, chưa trả người bán 45.000, chi phí khác bằng tiền mặt 300, TS mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động, tỷ lệ hao mòn năm 10%.
    4.       Ngày 10/9 Rút DTKP hoạt động trả nợ người bán 45.000.
    5.       Ngày 25/10 Bộ phận XDCB bàn giao công trình hoàn thành thuộc kinh phí chương trình dự án 9.000.000, tỷ lệ hao mòn 8%/năm.
    6.       Ngày 10/11 Cấp cho đơn vị phụ thuộc tài sản cố định trị giá 23.000
    7.       Ngày 15/12 Rút dự toán kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước mua TSCĐ, giá mua chưa có thuế GTGT đầu vào là 15.000, thuế 10%, chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 1.500 tỷ lệ hao mòn 10% năm
    A.      Yêu cầu:
    1.       Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1
    2.       Định khoản và ghi TK các nghiệp vụ phát sinh trong năm N.
    3.       Hãy ghi vào trang Nhật ký ­ sổ cái các nghiệp vụ phát sinh
    4.       Giả sử các TSCĐ thuộc nguồn kinh phí dùng cho hoạt động kinh doanh thì mức khấu hao trích được hạch toán như thế nào?
    Bài 5.7:
    1. Tại liệu tại một đơn vị HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài khoản có số dư hợp lý)
    Số dư ngày 1/1/N
    Loại TSCĐ
    Nguyên giá
    Tỷ lệ hao mòn năm
    Giá trị hao mòn luỹ kế
     Nhà làm việc
               2.000.000
                    5
         300.000
     Khu điều trị
               4.000.000
                     8
      2.240.000
     Máy móc thiết bị
             10.000.000
                   10
      4.000.000
     Dụng cụ quản lý
                  200.000
                   20
           80.000
     Nhà tập thể
                  800.000
                   15
         600.000
     Phương tiện vận tải
               2.000.000
                   10
         800.000
     Tổng cộng
          19,000,000.00

      8.020.000
     Các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ trong năm :
    1. Ngày 20/1 nhận viện trợ của tổ chức Y một TSCĐ nguyên giá 256.000, chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt là 5.000, đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi, tài sản dùng cho HĐTX, tỷ lệ hao mòn 10% năm
    2. Ngày 25/1 đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ tiếp nhận và có đầy đủ chứng từ ghi thu ghi chi TSCĐ
    3. Ngày 2/2 Đơn vị nhập khẩu 1 TSCĐ, giá mua 100.000, thuế NK 4%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 5%, tài sản mua về dùng cho HĐTX, các chi phí khác đơn vị đã trả bằng TGKB 6.000, tỷ lệ hao mòn 15% năm
    4. Ngày 10/2 Điều chuyển cho đơn vị cấp dưới 1 TSCĐ nguyên giá 200.000, hao mòn luỹ kế 150.000.
    5. Ngày 20/5 Bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao công trình thuộc nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 150.000, tỷ lệ hao mòn 10% năm.
    6. Ngày 25/7 Nhượng bán một xe ô tô nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn luỹ kế 90.000, thu nhượng bán 20.000, chi nhượng bán 5.000
    7. Ngày 30/8 rút dự toán kinh phí theo đơn đặt hàng nhà nước mua một TSCĐ, giá mua 56.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, lắp ráp đã chi bằng tiền gửi 6.000, tỷ lệ hao mòn 12% năm
    8. Ngày 25/11 mua 1 TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi từ quỹ khen thưởng phúc lợi, trị giá 10.000, thuế 10% , tỷ lệ hao mòn 25% năm. 
    B.      Yêu cầu:
    1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1
    2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong năm N.
    3. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
    4. Nếu các TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD thi kế toán hạch toán và tính khấu hao như thế nào?
    5. Bài 6.1:
     A.      Tại trường trung học kinh tế trung ương I trong tháng N có tình hình như sau (đvt: 1.000, các tài khoản có số dư hợp lý) :
     1. Nhận dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm nay về tiền lương 20.000
     2. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm nay về lương và các khoản phụ cấp nhập quỹ tiền mặt 20.000
     3. Khấu trừ lương các khoản tiền điện, điện thoại phải thu của cán bộ, công chức ở nhà tập thể 1.200
     4. Khấu trừ lương viên chức khoản nợ phải thu: 300
     5. Khấu trừ lương viên chức tiền tạm ứng: 600
     6. Lương và các koản phụ cấp khác phải trả trong tháng ghi chi hoạt động thường xuyên 20.000
     7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định
     8. Xuất quỹ tiền mặt chi lương và phụ cấp trong kỳ cho viên chức
     B.      Yêu cầu:
     Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
     Bài 6.2:
     A. Tại Đvt HCSN X trong tháng 1 năm N có tình hình như sau: Đầu tháng 1 năm N một số TK có số dư như sau:  đvt: 1.000đ
     TK 111: 40.000.000                 TK 3321: 1.000.000
     TK 334:   2.500.000                 TK 661:   3.200.000
     Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế:
     1.       Tiền lương và phụ cấp phải trả cho viên chức trong tháng là 20.000.000 ghi chi hoạt động thường xuyên.
     2.        BHXH phải trả theo chế độ quy định cho viên chức: 800.000
     3.        Khấu trừ lương, tiền nhà, điện, nước của viên chức: 400.000
     4.        Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định.
     5.       Xuất quỹ tiền mặt chi lương và bhxh cho công chức (kể cả số lương kỳ trước)là 21.700.000
     6.        Nộp bảo hiểm xã hội theo quy định bằng TGKB cho cơ quan quản lý là 4.800
     7.        Cơ quan BHXH cấp chi BHXH cho Đvt bằng tiền gửi Kho bạc: 800.000
     B. Yêu cầu:
      Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản có liên quan.
     Bài 6.3:
     A.      Tài liệu tại một ĐV bệnh viện X trong quý 3 năm N có tình hình như sau: (đvt: 1.000đ)
     I.        Số dư đầu kỳ:
     -          TK 331 là  70.000. Trong đó chi tiết theo đối tượng:
     +         TK 3311 (X):                25.000
     +         TK 3311 (Y):                15.000
     -          TK 3312:           30.000 (vay tiền)
     -          TK 111:             246.000
     -          TK 112:             159.000
     -          Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.      Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh : (đvt: 1.000đ)
     1.       Ngày 1/7 Nhượng bán 1 máy trợ tim cho ĐV Y, nguyên giá 120.000 đã hao mòn 60.000 người mua chưa trả tiền, giá bán 80.000.
     2.       Ngày 3/7 Xuất quỹ tiền mặt cho ĐV bạn mượn 20.000
     3.       Ngày 10/7 Các khoản phải thu về lãi tín phiếu, kho bạc được xác định là 8.000
     4.       Ngày 13/7 Rút TGKB ứng trước tiền cho người bán hóa chất Z là  50.000 theo hợp đồng.
     5.       Ngày 15/7 Người nhận thầu sửa chữa lớn nhà kho bệnh viện đã sửa chữa xong, bàn giao đúng thủ tục tính tiền mà bệnh viện phải trả là 100.000
     6.       Ngày 25/7 Rút TGKB thanh toán cho người nhận thầu 100.000
     7.       Ngày 5/8 Theo biên bản kiểm kê TSCĐ một máy chuyên dùng sử dụng cho việc điều trị mất chưa rõ nguyên nhân. Nguyên giá 50.000 đã khấu hao 20.000, TSCĐ hình thành từ nguồn KPHĐSN.
     8.       Ngày 12/8 Tình hình mất TSCĐ ở nghiệp vụ 7, ĐV quyết định bắt buộc bồi thường 50%, 50% giá trị còn lại cho phép xóa bỏ số thu bồi thường theo quyết định phải nộp vào ngân sách.
     9.       Ngày 20/8 Nhập qũy tiền mặt số tiền ĐV bạn mượn: 15.000
     10.    Ngày 29/8 Khoản nợ khó đòi của ĐV bạn 5.000 ĐV quyết định xóa nợ bằng cách tính vào quỹ cơ quan.
     11.    Ngày 11/9 Nhận được giấy báo Có về tiền nhượng bán máy trợ tim là  80.000. Số tiền này được phép ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp.
     12.    Ngày 12/9 Nhập kho  hóa chất do người bán giao, ĐV đã kiểm nhận giá thực tế nhập kho là 50.000.
     B.      Yêu cầu:
     1.       Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
     2.       Vào sổ cái tài khoản 331, 311 của hình thức chứng từ ghi sổ?

     Bài 6.4:
     1. Tại đơn vị SN có thu T trong tháng 6/N (đvt: 1.000đ, các tài khoản có số dư hợp lý):
     1.       Ngày 15/6 Tính số tiền lương phải trả cho viên chức, cộng chức 150.000.
     2.       Ngày 20/6 Tính các khoản trích theo lương theo quy định
     3.       Ngày 23/6 Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ lương:
     -         Nợ tạm ứng quá hạn 350.
     -         Nợ tiền phạt vật chất 150.
     -         Nợ tiền điện thoại 30
     4.       Ngày 26/6 Rút dự toán kinh phí hoạt động kỳ báo cáo về quỹ tiền mặt 150.000 và nộp BHXH 25.000
     5.       Ngày 27/6 Chi quỹ tiền mặt để trả lương viên chức và lao động hợp đồng 141.970 và mua thẻ BHYT cho viên chức 3.750
     6.       Ngày 27/6 Tính các khoản khác phải trả cho viên chức và lao động hợp đồng.
     -         Thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng 60.000
     -         Phúc lợi phải trả trực tiếp từ quỹ phúc lợi 160.000
     -         Phụ cấp ngoài lương từ nguồn thu sự nghiệp đã bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên 1.195.000
     -         BHXH phải trả trực tiếp 18.000
     7.       Ngày 28/6 Tính số chi học bổng sinh viên 850.000 được ghi chi hoạt động thường xuyên
     8.       Ngày 29/6 Nhận tiền BHXH cấp bù chi bằng TGKB 18.000
     9.       Ngày 29/6Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi trả các khoản khác cho lao động 1.433.000 và để chi trả  học bổng sinh viên 850.000.
     10.    Ngày 30/6 Chi tiền mặt trả các khoản cho lao động và học bổng sinh viên.
     1. Yêu cầu:
     1.       Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ.
     2.       Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức Nhật ký chung               
      
     Bài 6.5:
     1. Tài liệu cho tại ĐV HCSN  K trong tháng 10 năm N (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)
     1.       Ngày 20/10 Tính số lương phải trả cho viên chức và lao động trong ĐV:
     -          Chi HĐTX:1.780.000
     -          Chi dự án:      50.000
     -          Chi XDCB:     70.000
     2.       Ngày 20/10 Trích các quỹ  theo quy định
     3.       Ngày 29/10 Rút DTKP
     -          Về quỹ tiền mặt để chi lương: 1.900.000
     -          Về quỹ tiền mặt để mua thẻ BHYT: 57.000
     -          Nộp BHXH 380.000
     4.       Ngày 30/10 Trả lương 1.900.000 và mua thẻ BHYT là 57.000 bằng tiền mặt.
     5.       Ngày 30/10 Nhận 19.000 tiền KPCĐ được cấp để chi tiêu tại ĐV bằng TGKB.
     6.       Ngày 30/10 Chi BHXH cho lao động trực tiếp theo bảng kê thanh toán là 80.000.
     7.       Ngày 31/10 Chi KPCĐ tại ĐV bằng tiền mặt 16.160.
     8.       Ngày 31/10 Quyết toán số chi BHXH trực tiếp và ĐV nhận cấp phát bù chi BHXH theo thực tế bằng TGKB là 80.000.
     1. Yêu cầu:
     1.       Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản có liên quan.
     2.       Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức sổ “Nhật ký chung”, “CTGS”, “NK - SC”

     Bài 6.6:
     A.      Tại đơn vị HCSN có thu D trong tháng 9/N có tình hình thanh toán lương và các khoản phải nộp theo lương như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)
     1.       Ngày 25/9 Tính số tiền lương phải trả cho:
     -         Viên chức tại đơn vị: 6.000.000, lao động hợp đồng phải trả 400.000
     2.       Ngày 25/9 Tính các khoản trích theo lương theo quy định.
     3.       Ngày 26/9 Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ lương.
     -         Nợ tạm ứng quá hạn: 5.600
     -         Nợ tiền phạt bồi thường vật chất; 2.400
     -         Nợ tiền điện thoại quá hạn: 480
     4.       Ngày 27/9 Rút dự toán kinh phí hoạt động kỳ báo cáo nhập quỹ tiền mặt 2.400.000 và nộp BHXH 400.000
     5.       Ngày 29/9 Chi quỹ tiền mặt để:
     -         Trả lương cho viên chức và lao động hợp đồng: 2.271.520
     -         Mua thẻ BHYT cho viên chức: 60.000
     6.       Ngày 29/9 Các khoản khác phải trả cho viên chức và lao động hợp đồng:
     -         Thưởng thi đua: 960.000
     -         Phúc lợi chi: 2.256.000
     -         Phụ cấp ngoài lương từ quỹ thu đào tạo: 19.120.000 ghi bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên.
     -         BHXH phải trả trực tiếp 288.000
     7.       Ngày 30/9 Tính số học bổng theo quy chế cho sinh viên 1.600.000, trong đó: thuộc kinh phí cấp theo dự toán là 3.200.000, số còn lại bổ sung từ thu đào tạo cho nguồn kinh phí hoạt động.
     8.       Ngày 30/9 Rút TGKB về quỹ tiền mặt 36.800.000
     9.       Ngày 30/9 Chi trả các khoản khác cho viên chức 22.928.000 và chi trả học bổng sinh viên 13.600.000 bằng tiền mặt
     B.      Yêu cầu:
     1.       Định khoản và ghi vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh
     2.       Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức " Chứng từ - ghi sổ".
     Bài 6.7 :
     A. Tại trường Đại học X trong kỳ có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000đ)
     I.        Số dư đầu kỳ TK 312: 142.000 trong đó chi tiết:
     -          312 A: 20.000 (tạm ứng nhân viên A đi công tác)
     -          312 B: 36.000 (tạm ứng nhân viên B thực hiện đề tài khoa học)
     -          312 C: 86.000 (tạm ứng nhân viên C mua nguyên liệu)
     -          Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.      Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:
     1.       Thanh toán hoàn tạm ứng của anh C mua nguyên liệu  nhập kho 83.000, còn lại nhập quỹ 3.000.
     2.       Thanh toán hoàn tạm ứng cho anh A đi công tác, số tiền là 19.900, trừ lương trong tháng số tiền anh A tạm ứng chi chưa hết.
     3.       Anh B hoàn chứng từ đề tài khoa học đã nghiệm thu 36.000, ghi chi thường xuyên.
     4.       Tạm ứng cho anh A số tiền mặt để quảng cáo: 4.000
                        B. Yêu cầu: 
                                          Định khoản và phản ánh vào TK tổng hợp, chi tiết cho từng đối tượng tạm ứng.
     Bài 6.8
     A.      Ở đơn vị sự nghiệp có thu A có các tài liệu kế toán liên quan đến các khoản nợ phải thu như sau (đvt: 1.000đ):
     I. ­    Số dư đầu tháng 2/N của TK 311: 500 trong đó
     +        TK 3111: 400 (Chi tiết công ty X)
     +        TK 3118: 100 (Chi tiết tài sản thiếu)
     +        Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.­    Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 2/N:
     1.     Ngày 02/2/N xuất kho sản phẩm để bán cho công ty Y, giá xuất kho 86.000, giá bán 99.000 trong đó thuế GTGT 10%, 1 tháng sau công ty Y thanh toán
     2.     Ngày 05/2/N nhận được tiền do công ty X trả nợ kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng: 300
     3.     Ngày 10/2/N thu bồi thường về giá trị tài sản phát hiện thiếu theo quyết định xử lý bằng tiền mặt: 40, trừ dần vào lương phải trả viên chức: 60
     4.     Giá trị khối lượng công việc theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoàn thành được nghiệm thu thanh toán theo giá thanh toán: 200
     5.     các khoản chi hoạt động khi quyết toán không được duyệt y phải thu hồi: 20.
     B.      Yêu cầu:
     Định khoản và phản ánh vào sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên.
     Bài 6.9:
     1. Ở đơn vị sự nghiệp có thu A có tài liệu kế toán về các khoản phải trả như sau (đvt: 1.000đ)
     I.            Số dư đầu tháng 2/N của TK 331 : 18.000 Trong đó:
     +        TK 3311 : 13.000 (Chi tiết công ty B)
     +        TK 3318 :   1.000
     +        Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.            ­Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 2/N:
     1.     Chuyển tiền gửi kho bạc về trả nợ Công ty B ở kỳ trước, số tiền: 13.000
     2.     Mua vật liệu về nhập kho chưa trả tiền người bán, số tiền: 5.000
     3.     Vay tiền của đơn vị X mua hàng hoá về nhập kho, số tiền: 8.000
     4.     Quyết định xử lý số 01: Xác định số tài sản thừa tháng trước 1.000 được bổ sung kinh phí hoạt động.
     B. Yêu cầu:
     Định khoản và phản ánh vào sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên.
     Bài 6.10
     A.      Ở đơn vị sự nghiệp có thu A có các tài liệu về tình hình thanh toán các khoản phải nộp Nhà nước ( đvt: 1.000đ):
     I.        ­Số đư đầu tháng 6/N của TK 333: 10.000 trong đó:
     +        TK 3331: 7.000
     +        TK 3332: 3.000
     +        Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.      ­Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 6/N:
     1.     Doanh thu bán hàng hoá: 99.000, trong đó thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng, giá vốn hàng bán 36.000
     2.     Số thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/N đơn vị phải nộp NSNN: 3.000
     3.     Các khoản thu phí đơn vị phải nộp NSNN: 4.000
     4.     Thuế GTGT đầu vào phát sinh được khấu trừ: 12.000
     5.     Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế GTGT: 4.000 và nộp thuế TNDN: 3.000
     6.     Xuất quỹ tiền mặt nộp tiền thu phí: 6.000
     B.      Yêu cầu:
     Định khoản và phản ánh vào sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên
      Bài 6.11
     a.       Tại đơn vị HCSN V trong tháng 12 có các nghiệp vụ sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)
     1.       Ngày 4/12 Rút dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp mua TSCĐ HH trị giá 437.500 chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt là 1.250
     2.       Ngày 7/12Xuât quỹ tiền mặt chi trả tiền điện thoại cho HĐTX 37.500
     3.       Ngày 10/12 Xuất quỹ tiền mặt chi trả tiền dịch vụ điện nước mua ngoài ghi chi hoạt động theo giá thanh toán 62.500
     4.       Ngày 11/12 Xuất kho vật liệu, dụng cụ ghi chi cho HĐTX 25.000, trong đó vật liệu 7.500 dụng cụ lâu bền 17.500
     5.       Ngày 28/12 Tính lương viên chức phải trả cho HĐTX 1.000.000
     6.       Ngày 29/12 Tính các khoản trích theo lương theo quy định
     7.       Ngày 30/12 Rút tiền gửi Kho bạc: về quỹ tiền mặt 1.025.000, nộp quỹ BHXH cho nhà nước (20%) 200.000
     8.       Ngày 30/12 Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho viên chức 1.000.000 và mua thẻ BHYT cho viên chức 30.000
     9.       Ngày 30/12 Cuối năm quyết toán khối lượng XDCB dở dang thuộc kinh phí năm tài chính 46.250
     10.    Ngày 31/12 Vật tư mua dùng cho hoạt động thuộc kinh phí hoạt động được đánh giá theo số tồn kho cuối năm là 4.250
     11.    Ngày 31/12 Kinh phí và chi kinh phí hoạt động thường xuyên được kết chuyển chờ duyệt năm sau
     B.      Yêu cầu:
     1.       Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ.
     2.       Năm sau giả sử công trình XDCB hoàn thành với giá quyết toán 50.000 thì hạch toán như thế nào?
     3.       Năm sau số vật tư tồn kho thuộc kinh phí năm trước xuất dùng thì kế toán ghi như thế nào?
     4.       Năm sau nếu kinh phí năm trước và chi dùng kinh phí năm trước được duyệt thì hạch toán thế nào số chi được duyệt, số chi không được duyệt do sai chế độ?
     Bài 6.12
     A.      Tài liệu cho tại 1 đơn vị HCSN E có tình hình thanh toán kinh phí cấp phát nội bộ như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)
     1. Nhận thông báo dự toán kinh phí được cấp trong quý I/N trong đó hoạt động thường xuyên 15.000.000, xây dựng cơ bản 5.000.000
     2. Phân phối dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm cho đơn vị F 10.400.000 và kinh phí XDCB quí I/N 2.080.000
     3. Đơn vị F báo cáo đã rút  dự toán kinh phí quí 1 để chi tiêu bằng tiền gửi kho bạc 4.680.000, trong đó DTKP XDCB: 2.080.000
     4. Cho phép F bổ sung kinh phí hoạt động và kinh phí XDCB từ nguồn thu sự nghiệp 1.430.000, trong đó kinh phí hoạt động thường xuyên là 1.300.000
     5. Cấp phát bổ sung kinh phí hoạt động 863.200 và kinh phí XDCB 520.000 cho F bằng chuyển khoản ngoài dự toán kinh phí.
     6. Đơn vị F báo đã tiếp nhận kinh phí hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách địa phương bằng tiền gửi kho bạc là 403.000
     7. Cuối quý I/N đơn vị phụ thuộc F nộp báo cáo quyết toán gồm các khoản:
     1. Chi phí thường xuyên theo báo cáo: 5.063.500
     -               Chi lương và các khoản phụ cấp cho viên chức 4.160.000
     -               Quỹ phải nộp theo lương 17% ghi chi: 707.200
     -               Học bổng phải trả cho sinh viên: 127.400
     -               Chi mua vật liệu bằng tiền mặt: 68.900
     1. Chi XDCB đã hoàn thành quyết toán theo số kinh phí XDCB cấp cho F quý I/N là 2.730.000
     B.      Yêu cầu.
     1.       Định khoản và ghi vào tài khoản của đơn vị E cấp trên.
     2.       Mở và ghi sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ đã cho tại đơn vị E (Nhật ký chung và sổ cái TK 341).
     3.       Tại đơn vị F các nghiệp vụ được hạch toán thế nào?
     Bài 6.13
     A.      Đơn vị HCSN X là đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị HCSN Y là đơn vị dự toán cấp 3
     I.         kỳ cả hai đơn vị có số dư như sau (đvt: 1.000đ).
     Đơn vị X
     Đơn vị Y
     TK 111: 156.000
     TK 112: 210.000
     TK 341 (Y): 50.000
     TK 431:   62.000
     TK 1552: 90.000
     TK 342(Y): 20.000 Dư nợ
     TK 111:   20.000
     TK 112: 142.000
     TK 342 (X): 20.000 (Dư có)
     Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.      Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
     1.       Đơn vị X cấp bổ sung kinh phí HĐSN cho đơn vị Y:
                        Tiền mặt: 50.000
                        TGKB:        70.000
     2.       Đơn vị X mua vật liệu nhập kho sử dụng cho HĐSN chưa thanh toán cho người bán 42.000, phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 1.800.
     3.       Theo yêu cầu của đơn vị X, đơn vị Y thanh toán hộ người bán của X số tiền 42.000 bằng TGKB.
     4.       Đơn vị X xuất kho một số hàng hoá bán cho khách hàng K, giá vốn là 25.000, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 41.000, K chấp nhận thanh toán.
     5.       Đơn vị Y thu hộ số tiền cho đơn vị X từ khách hàng K thanh toán bằng TGKB 45.400
     6.       Đơn vị Y nhận được thông báo của đơn vị X phân phối quỹ phúc lợi là 5.000
     7.       Đơn vị X chi  hộ cho đơn vị Y tiền thanh toán văn phòng phẩm của người bán bằng TM:1.800
     8.       Cuối kỳ 2 đơn vị thanh toán bù trừ cho nhau về các khoản chi hộ, thu hộ.. và thanh toán cho nhau phần chênh lệch bằng tiền mặt
     B.      Yêu cầu:
     1.       Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ trên
     2.       Ghi vào sổ chi tiết 341, 342
     3.       Ghi vào sổ cái TK 341, 342 của hình thức nhật ký chung
     Bài 6.14
     1. Tại đơn vị HCSN có thu Y trong quý I năm tài chính N có các nghiệp vụ sau: (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)
     1.       Ngày 2/1 Nhận dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm tài chính 3.960.000
     2.       Ngày 3/1 Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên vê qũy tiền mặt 880.000
     3.       Ngày 20/1 Rút dự toán kinh phí HĐTX trả tiền mua nguyên vật liệu nhập kho theo giá thanh toán 44.000 và chi trực tiếp cho hoạt động thường xuyên 396.000
     4.       Ngày 25/1 Rút dự toán kinh phí HĐTX cấp cho đơn vị phụ thuộc 528.000
     5.       Ngày 3/3 Nhận bàn giao từ nhà thầu công trình sửa chữa lớn thuộc hoạt động thường xuyên trị giá 35.200
     6.       Ngày 15/2 Rút dự toán kinh phí HĐTX chi thanh toán tiền thuê thầu sửa chữa 40.000
     7.       Ngày 28/2 Tiền lương phải trả viên chức trong tháng 2 là: 440.000
     8.       Ngày 28/2 Các khoản trích theo lương theo quy định
     9.       Ngày 5/3 Rút dự toán chi HĐTX mua TSCĐ HH đã bàn giao cho sử dụng theo giá mua có thuế GTGT 10% là 792.000. Chi phí mua, lắp đặt chạy thử chi bằng tiền mặt 9.900.
     10.    Ngày 7/3 Xuất vật liệu chi dùng cho hoạt động TX 44.000
     11.    Ngày 10/3 Nhận dự toán kinh phí hoạt động không thường xuyên năm tài chính 1.500.000
     12.    Ngày 16/3 Cấp kinh phí hoạt động TX cho cấp dưới bằng tiền mặt 594.000
     13.    Ngày 17/3 Rút dự toán kinh phí hoạt động không TX cấp cho cấp dưới 660.000
     14.    Ngày 21/3 Rút dự toán chi HĐ không TX chi thanh toán dịch vụ mua ngoài 239.800
     15.    Ngày 24/3 Chi khác cho hoạt động TX bằng tiền mặt 91.300
     16.    Ngày 30/3Duyệt quyết toán chi của cấp dưới theo số cấp đã dùng.
     1. Yêu cầu.
     1.       Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ.
     2.       Mở và ghi sổ theo hình thức "Nhật ký chung".

     Bài 7.1:
     A.      Tài liệu cho tại đơn vị sự nghiệp G (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý):
     I.  Tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí ngày 1/10/N.
     ­        461: 1.996.800  (4611: 512.000; 4612: 1.484.800 )
     ­        661 1.996.000  (6611: 512.000; 6612: 1.484.000)
     ­        Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II. Nghiệp vụ phát sinh quý IV/N:
     1.       Rút dự toán kinh phí hoạt động quý IV về tài khoản TGKB 2.560.000
     2.       Bổ sung kinh phí hoạt động quý IV/N từ nguồn thu sự nghiệp đã có chứng từ ghi thu, ghi chi11.520.000
     3.       Nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền 64.000
     4.       Chi hoạt động thường xuyên phát sinh trong kỳ gồm:
     -         Lương lao động thuộc quỹ lương phải trả: 1.024.000
     -         Lương cho lao động hợp đồng phải trả: 384.000
     -         Các khoản phải nộp theo lương ghi chi (17%): 174.080
     -         Chi phụ cấp khác ngoài dự toán kinh phí được ghi chi viên chức là 8.448.000
     -         Chi thanh toán tiền học bổng cho sinh viên theo quyết định: 3.584.000, trong đó thuộc quỹ kinh phí cấp phát theo dự toán là 512.000
     -         Chi trả điện nước cho HĐTX bằng TGKB 51.200, bằng tiền mặt 38.400
     -         Xuất dùng công cụ lâu bền cho hoạt động: 20.480
     -         Mua máy vi tính văn phòng cho HĐTX:  202.240 trả bằng TGKB, đã bàn giao cho sử dụng.
     -         Số kinh phí cấp phát cho đơn vị phụ thuộc bằng tiền mặt là: 217.600
     5.       Chi kinh phí quý trước đã được duyệt y theo thực tế chi kết chuyển chờ duyệt.
     6.       Đơn vị phụ thuộc báo số kinh phí cấp, cấp trên duyệt y số chi theo chứng từ 217.600.
     7.       Kinh phí chi quý IV kết chuyển chờ duyệt trong năm (N+1)
     B.      Yêu cầu:
     1.       Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ quý IV
     2.       Mở và ghi sổ theo hình thức "Nhật ký chung" cho quý IV.

     Bài 7.2:
     A.      Tài liệu tại đơn vị SNCT T trong năm  tài chính N có tình hình kinh phí hoạt động và chi tiêu kinh phí như sau (đvt: 1.000đ):
     I.        Số dư ngày 1/12/N:
     -         461: 1.053.000 (4611: 270.000; 4612: 783.000)
     -         661  1.053.000 (6611: 270.000; 6612: 783.000
     -         Các tài khoản khác có số dư hợp lý
     II.      Các nghiệp vụ tháng 12/N.
     1.       Rút dự toán kinh phí hoạt động quý IV/N về TGKB 1.350.000
     2.       Bổ sung kinh phí hoạt động năm N bằng nguồn thu sự nghiệp đã có chứng từ ghi thu, ghi chi 6.075.000
     3.       Nhận cấp phát theo lệnh chi tiền là 33.750
     4.       Chi hoạt động thường xuyên được ghi chi trong tháng 12/N.
     -         Chi lương cho viên chức: 675.000
     -         Chi lương cho lao động hợp đồng: 202.500
     -         Các khoản phải nộp theo lương ghi chi : 114.750
     -         Chi trả phụ cấp khác cho lao động trong đơn vị ngoài dự toán kinh phí hoạt động được ghi chi hoạt động thường xuyên 4.455.000
     -         Học bổng phải trả cho sinh viên theo quyết định là 1.890.000 trong đó chi bằng dự toán kinh phí hoạt động 270.000
     -         Chi điện nước bằng TGKB 27.000, chi nộp điện thoại bằng tiền mặt 20.250
     -         Xuất dụng cụ lâu bền cho hoạt động thường xuyên 10.800
     -         Mua máy vi tính văn phòng cho hoạt động thường xuyên 63.450 chưa trả tiền, đã bàn giao sử dụng.
     2.       Quyết toán kinh phí năm tài chính N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm (N+1)
     B.      Yêu cầu:
     1.       Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ.
     2.       Mở và ghi sổ kế toán cho tháng 12/N theo hình thức sổ "Nhật ký chung".
     3.       Sổ kinh phí năm trước nếu được duỵêt trong năm báo cáo sẽ hạch toán như thế nào?
No comments:

Post a Comment

loading...

bang gia ca phe truc tuyen

Giá cà phê cập nhật 10 phút 1 lần, vậy làm sao để biết giá mới nhất đang giao dịch trên sàn?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8288

Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh)Thông tin

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Biểu đồ
11/14 2,076 +1 +0 0 2,069 2,069 2,069 2,075 342
01/15 2,078 0 0 0 2,081 2,060 2,067 2,078 42278
03/15 2,080 +1 +0 0 2,081 2,061 2,064 2,079 28347
05/15 2,093 +2 +0 0 2,094 2,075 2,075 2,091 9409

Làm sao để biết giá cà phê thế giới cập nhật nhanh nhất? Nhấn vào đây để tìm hiểu

Giá cà phê Arabica (Sàn ICE - New York, Mỹ)Thông tin

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Biểu đồ
12/14 189.65 +1.95 +1.04 127 190.00 187.50 188.60 187.70 0
03/15 190.70 +1.85 +0.98 11644 191.80 187.50 189.15 188.85 0
05/15 193.10 +1.90 +0.99 2567 194.00 189.90 191.50 191.20 0
07/15 195.35 +1.95 +1.01 2106 195.65 192.20 193.10 193.40 0

Chỉ cần soạn: GCP gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá cà phê mới nhất đang giao dịch. Xem hướng dẫn

Giá cà phê Arabica Braxin (Sàn BMF - SãoPaulo, Braxin)Thông tin

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước
12/2014 230.00 -7.05 -2.97% 203 238.90 226.25 238.50 237.05
03/2015 232.50 +1.75 +0.76% 75 233.00 231.50 231.50 230.75
07/2015 233.95 -6.85 -2.84% 0 233.95 233.95 0.00 240.80
09/2015 240.70 -6.65 -2.69% 94 240.70 235.60 238.35 247.35

Chứng khoán Mỹ

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước
DOWJONE 17,810 +91 +1 140941714 17,895 17,721 17,721 17,719
NASDAQ 4,713 +11 +0 0 4,752 4,701 4,751 4,702
S&P 500 2,064 +11 +1 0 2,071 2,057 2,057 2,053
Biểu đồ giá cà phê Robusta London T1/2015 tuần 46 (17/11 – 22/11/2014)

Thị trường cà phê tuần 46 (17/11 – 22/11/2014)

Ngày 24/11/2014, Phản hồi

Trong tuần 46, giá cà phê Robusta tăng 4 USD/tấn, tương đương tăng 0,19 % , giá cà phê nhân xô trong nước không thay đổi trong khi giá cà phê Arabica kỳ hạn trái chiều, giảm 2,35 cent/lb, tức giảm 1,22 %. (đọc tất cả)

bien dong gia ca phe tuan qua

Cà phê: Nông dân bình tĩnh trước dao động giá

Ngày 22/11/2014, 3 phản hồi

Giá cà phê mất đà tăng và chững lại ở hai ngày cuối tuần; do chuyện mất hay được mùa nữa đây chăng? (đọc tất cả)

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015 ngày 20/11/2014

Bản tin thị trường cà phê ngày 21/11/2014 

Ngày 21/11/2014, 11 phản hồi

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống ở mức 40.400 – 41.100 đồng/kg. (đọc tất cả)

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015  hai ngày 18+19/11/2014

Bản tin thị trường cà phê ngày 19 + 20/11/2014 

Ngày 20/11/2014, 9 phản hồi

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 400 đồng, lên ở mức 40.800 – 41.600 đồng/kg. (đọc tất cả)

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015 ngày 17/11/2014

Bản tin thị trường cà phê ngày 18/11/2014 

Ngày 18/11/2014, 4 phản hồi

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 100 đồng, xuống ở mức 40.300 – 41.100 đồng/kg. (đọc tất cả)

loading...